Palkitsemisen uudet tuulet

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Palkitsemisen uudet tuulet, ei tenttiä
1.00 Kpl
Palkitsemisen uudet tuulet (1 pv), 31.05.2022
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun, sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

Hyödyt osallistujille

Koulu­tuksen jälkeen osal­lis­tujat:

 • Omaavat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
 • Ymmär­tävät miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
 • Osaavat kehittää ja haastaa oman orga­ni­saation palkit­se­misen keinoja
 • Ymmär­tävät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
 • Osaavat soveltaa palkit­se­misen teoriaa käytäntöön

Kenelle

Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
31.05.202209:0016:00

8:30 Aamiainen

9:00 Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros

Keskustelu: Miten palkit­semme ihmisiä tällä hetkellä?

09:30 Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen

 • Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
 • Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
 • Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

10:30 Tauko

10:45 Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?

 • Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
 • Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
 • Status, valta, raha ja luot­tamus
 • Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
 • Palkit­se­minen ja yhteistyö

12:00 Lounas

13:00 Uusia näkö­kulmia tehok­kaaseen palkit­se­miseen

 • Käytännön koke­muksia toimi­vista palkit­se­mis­jär­jes­tel­mistä
 • Katsaus palkit­se­misen tieteeseen
 • Moti­vaatio ja palkit­se­minen
 • Bonus­jär­jes­telmät

14: 15 Kahvi

14:30 Sisäisen moti­vaation tuke­minen

 • Rahal­lisen palkit­se­misen vaih­toehdot
 • Sisäisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden tuke­minen

16:00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!