Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä?

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä?, ei tenttiä
1.00 Kpl
Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? (1 pv), 14.09.2020
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Tämä koulutus keskittyy tarkas­te­lemaan esimiehen johta­mi­soi­keutta ja työn­te­kijän vastuita. Esimie­hiltä vaaditaan jatku­vasti yhä enemmän, mutta paljon harvemmin kuulee puhut­tavan siitä, mitkä ovat työn­te­kijän velvol­li­suudet ja vastuut työpai­kalla. Orga­ni­saation onnis­tu­minen edel­lyttää kuitenkin paitsi ammat­ti­maista johta­mista, myös työte­ki­jöiden sitou­tu­mista ja täysi­mää­räistä panosta orga­ni­saation tavoit­teisiin ja haas­teiden voit­ta­miseen.

Koulu­tuk­semme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja käytän­nön­lä­hei­syy­destään. Moni­puo­liset esimerkit ja pien­ryh­mä­kes­kus­telut auttavat osal­lis­tujia tiedos­tamaan, mitä esimies voi eri tilan­teissa vaatia työn­te­ki­jältä, ja mitä tarkoittaa esimiehen johta­mi­soikeus erilai­sissa käytännön johta­mis­ti­lan­teissa.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden sisällön ja rajoi­tukset
 • Saat kattavat tiedot työn­te­kijän velvol­li­suuk­sista ja vastuun erilai­sista ilme­ne­mis­muo­doista
 • Opit erilaisia tapoja ratkaista haas­tavia johta­mis­ti­lan­teita esimies­työssä
 • Tunnet esimiehen johta­mis­voiman lähteet ja opit erilaisia tapoja vahvistaa omaa johta­mis­voi­maasi.
 • Vahvistat jämäk­kyyttäsi ja saavutat esimies­työlläsi entistä parempia tuloksia.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esimie­hille, jotka haluavat yltää huip­pu­tu­loksiin, johta­malla henki­lös­töään jämä­kästi ja oikeu­den­mu­kai­sesti.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
14.09.202009:0016:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mitä esimies voi edel­lyttää työn­te­ki­jältä?

 • Esimiehen johta­mi­soi­keuden perusteet
 • Mihin esimiehen johta­mi­soikeus perustuu?
 • Työlain­sää­dännön keskeiset kohdat

10.30 Tauko

10.45 Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

 • Vastuu työnan­tajaa kohtaan
 • Vastuu työka­ve­reita kohtaan
 • Vastuu omien tavoit­teiden saavut­ta­mi­sesta
 • Miten vastuuta kannetaan päivit­täi­sessä työssä?

12.00 Lounas

13:00 Jämäkkä johta­misote

 • Rohkeus johtaa
 • Miten tavoitteet asetetaan oikein?
 • Tehokas seuranta
 • Vaikut­tavan palautteen anta­minen
 • Tehokas palkit­se­minen
 • Jämäkkä puut­tu­mis­pro­sessi

14.30 Tauko

14:45 Esimiehen johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

 • Erilaiset tavat johtaa
 • Esimiehen johta­mis­taidot
 • Tilan­teeseen sopiva johta­mis­tyyli
 • Johta­mi­se­nergian vahvis­ta­minen
 • Luot­tamus onnis­tu­misen edel­ly­tyksenä
 • Koeteltuja keinoja oman johta­mis­voiman vahvis­ta­miseen

16.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!