Kiire ja ajankäytön hallinta

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, miltä kiire näyttää eri näkö­kul­mista, mistä se johtuu, miten se vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme ja mitä sen selät­tä­minen vaatii. Käymme läpi viimei­sintä tutki­musta aihe-alueesta sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista teknii­koista.

Hyödyt osallistujille

Koulu­tukseen osal­lis­tujat ymmär­tävät kiireen syitä ja seurauksia työelä­mässä, oppivat arvioimaan omien työta­po­jensa tehok­kuutta sekä laativat itsel­lensä oman menes­tyk­sensä mallin koulut­ta­jamme johdolla.

Koulu­tuksen jälkeen osal­lis­tujat:

 • Omaavat koko­nais­kä­si­tyksen kiireestä ilmiönä nyky-yhteis­kun­nassa
 • Ymmär­tävät miten kiire vaikuttaa omaan ja ympä­ristön suori­tus­kykyyn
 • Osaavat haastaa myös omaa orga­ni­saa­tiotaan kiireen pohdintaan
 • Ymmär­tävät kiireen taltut­ta­misen keskei­simpiä teknii­koita
 • Osaavat itse­näi­sesti rakentaa itsel­lensä tavoit­teita, jotka toteu­tuvat käytän­nössä

Kenelle

Päivä on suun­nattu kaikille kiireen parissa paini­ville esimie­hille sekä asian­tun­ti­joille.8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Miten kiire vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme?

 • Kiire, stressi ja työhy­vin­vointi
 • Kiire on sekä fakta että tunne
 • Mitä kiireestä seuraa?
 • Onko kiireinen ihminen tehokas?
 • Voiko vähemmän olla enemmän?

Harjoitus: Kiirei­ly­testi – Oletko kissa vai pääs­täinen?

10:15 Tauko

10:30 Taltuta kiire – 5 askelta tehok­kaaseen ajan­käyttöön

 • Onko kiire todel­linen ongelmasi?
 • Mihin käytät aikasi?
 • Henki­lö­koh­taisen ajan­käytön suun­nittelu
 • Oman ener­gia­tason vaih­te­luiden huomioi­minen ajan­käytön suun­nit­te­lussa

12:00 Lounas

13:00 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi

 • Oman menes­ty­mallin laati­misen aloit­ta­minen
 • Ajan­käytön suun­nittelu – perus­tek­niikat
 • Huomion varjelun tavat
 • Infor­maa­tio­virrat

Harjoitus: Pysäh­ty­minen ja oman tilanteen kartoitus

14:30 Tauko

14:45 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi jatkuu

 • Sähkö­postin peli­säännöt
 • Ener­giasta huoleh­ti­minen
 • Verkos­tojen kartoitus
 • Keinoja kokousten tehos­ta­mi­seksi

Harjoitus: Tavoit­teesta totta

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!