Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen (1 pv), 02.09.2020
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Tästä koulu­tuk­sesta saat uusia ajatuksia ja työkaluja kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin suun­nit­te­le­misen ja kehit­tä­misen tueksi. Koulu­tuk­sessa käydään läpi kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­misen eri näkö­kulmat teoriasta käytäntöön. Koulu­tuksen aikana kuulet uusimpia tutki­mus­tu­loksia ja saat käytännön vinkkejä kehi­tys­kes­kus­te­luiden toteut­ta­mi­sesta. Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessien kehit­tä­minen aloi­tetaan jo itse tilai­suu­dessa harjoi­tusten ja keskus­te­lujen avulla.

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavan koko­nais­kuvan kehi­tys­kes­kus­te­luiden eri osa-alueista
 • Osaat viestiä orga­ni­saa­tiollesi kehi­tys­kes­kus­te­luiden merki­tyk­sestä
 • Ymmärrät, miten kehi­tys­kes­kus­te­luita voi kehittää yhdessä orga­ni­saa­tiosi kanssa
 • Opit laatimaan ohjeis­tukset kehi­tys­kes­kus­te­luiden käymiseen
 • Näet kehi­tys­kes­kus­te­lu­käy­tän­teitä muista orga­ni­saa­tioista
 • Tilai­suuden aikana pystyt kiteyt­tämään yrityk­sellesi kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin rungon

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu johta­jille, esimie­hille ja HR-asian­tun­ti­joille jotka työs­ken­te­levät kehi­tys­kes­kus­te­luiden kanssa tai vastaavat prosessin kehit­tä­mi­sestä.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
02.09.202009:0016:00

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Kehi­tys­kes­kus­telut johta­mis­jär­jes­telmän osana

 • Kehi­tys­kes­kus­te­lujen hyöty­nä­kö­kulma
 • Kehi­tys­kes­kus­te­lujen lyhyt historia
 • Kehi­tys­kes­kus­telun ja stra­tegian suhteesta

10:30 Tauko

10:45 Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteu­tuksia

 • Erilaisten kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessien läpi­käyntiä
 • Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
 • Miten orga­ni­saatio mukaan prosessiin?

Harjoitus: Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­ses­simme tavoite

12:00 Lounas

13:00 Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­minen

 • Yhteisen harjoi­tuksen purku – tavoitteen kirkas­ta­minen
 • Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­misen tapoja
 • Kehi­tys­kes­kus­te­lu­lomake ja orga­ni­saation jäsenten näkö­kulma
 • Toimin­ta­ta­pojen muodos­tu­minen ja muut­ta­minen

14:15 Tauko

14:30 Kehi­tys­kes­kus­telut esimiesten johta­mis­pal­veluna

 • Osal­lis­ta­misen teknii­koita
 • Palve­lu­muo­toilu ja kehi­tys­kes­kustelu
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden kävi­jöiden ohjeis­ta­minen
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luihin käymisen koulut­ta­minen
 • Kehi­tys­kes­kus­te­luiden lanseeraus

15:30 Päivän yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!