Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen, ei tenttiä
1.00 Kpl
Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (1 pv), 11.11.2020
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joiden avulla esimies voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Valmennus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta pohdimme myös erilaisia tapoja, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden ja juri­diset keinot puuttua heikkoon työsuo­ri­tukseen
 • Tunnet erilaisia ­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden ratkai­se­mi­seksi
 • Osaat haastaa työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta tulok­sestaan ja omasta kehi­tyk­sestään
 • Uskallat puuttua ja osaat antaa palau­tetta vaikut­ta­vasti
 • Osaat arvioida, ovatko omien avain­hen­ki­löidesi onnis­tu­misen edel­ly­tyksen kunnossa
 • Osaat ratkaista haas­tavia esimies­ti­lan­teita entistä paremmin ja kääntää alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
11.11.202009:0016:00

8:30 Aamupala

9:00 Mitä alisuo­riu­tu­minen tarkoittaa ja miten siihen voi puuttua?

 • Esimiehen työn­johto-oikeus ja sen rajoi­tukset
 • Itseoh­jau­tuvan asian­tun­tijan illuusio
 • Mihin työn­te­kijän vastuu kohdistuu?
 • Mistä tulos syntyy?

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johta­misote ja ratkai­su­kes­keinen johta­mis­tyyli

 • Rohkeus puuttua
 • Alisuo­riu­tu­misen syiden tunnis­ta­minen
 • Esimiehen rooli alisuo­riu­tu­misen muut­ta­mi­sessa onnis­tu­mi­seksi
 • Työn­te­kijän haas­ta­minen vastuun kanta­miseen
 • Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

11:15 Moti­vaatio ja työn palkit­se­vuuden eri ulot­tu­vuudet

 • Psyko­lo­gisen sopi­muksen käsite
 • Mikä asian­tun­tijaa motivoi? Onko kyse pelkästään rahasta?
 • Ammat­tiylpeys ja työn palkit­sevuus
 • Menes­tyksen itseään vahvistava vaikutus
 • Itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
 • Onko ongelma osaa­mi­sessa?

12:00 Lounas

13:00 Case 1: Asian­tun­tijan alisuo­riu­tu­minen

 • Rohkeus puuttua ongelmiin
 • Puheeksi otta­minen ja pinta­puheen torjunta
 • Työkyvyn arviointi asian­tun­ti­ja­työssä
 • Ratkai­su­kes­keinen johta­mis­malli alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teissa
 • Asian­tun­tijan ener­gi­sointi ja itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
 • Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen

14:15 Tauko

14:30 Case 2: Asen­neon­gelmat ja leipiin­ty­minen

 • Asen­teiden näky­väksi teke­minen ja väärien oletusten muut­ta­minen
 • Puheeksi otta­minen ja pinta­puheen torjunta
 • Muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
 • Ratkai­su­kes­keinen johta­mis­malli alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teissa
 • Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen
 • Milloin on aika sanoa hyvästi?

15.30 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!