Tuotepäällikön asiakastaidot

Duration: 2 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Tuotepäällikön asiakastaidot, ei tenttiä
1.00 Pcs
Tuotepäällikön asiakastaidot (2 days), 11.02.2021
1290 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 1 161,00€

Description

Osaatko hyödyntää osaa­mistasi tehok­kaasti asia­kas­työssä?

Tuote­pääl­li­köiden asia­kas­tai­tojen vahvis­ta­mi­seksi suun­ni­teltu kaksi­päi­väinen teho­val­men­nuk­semme auttaa hyödyn­tämään tuote­pääl­likön asian­tun­ti­juutta täysi­mää­räi­sesti asia­kas­pal­ve­lussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät ammat­ti­maisen myyn­tityön laina­lai­suudet entistä paremmin
 • Tunnistat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi erilai­sissa asiakas- ja myyn­ti­ti­lan­teissa
 • Opit hyödyn­tämään asian­tun­te­mustasi myynnin tukena entistä tehok­kaammin
 • Opit tunnis­tamaan uusia myyn­ti­mah­dol­li­suuksia ja rohkaistut tart­tumaan niihin
 • Opit toimimaan täysi­ve­risenä kaupan­te­kijänä erilai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu on tuote­pääl­li­köille toimia­lasta riip­pu­matta.Schedule

Date Start time End time Nb!
11.02.202109:0016:00
12.02.202109:0016:00

1. päivä

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Asia­kas­tai­tojen merkitys tuote­pääl­likön työssä

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen arviointi

10.30 Tauko

10.45 Tuote­pääl­likön rooli myynti- ja palve­lu­ti­lan­teissa

 • Oman asian­tun­te­muksen hyödyn­tä­minen asia­kas­työssä
 • Onko tekninen osaa­minen kunnossa?
 • Asia­kas­läh­töinen ajat­te­lutapa
 • Arvo­myynnin ABC

12.00 Lounas

13.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 1

 • Asia­kastyön suun­nittelu
 • Oman asian­tun­ti­ja­lu­pauksen määrit­tä­minen
 • Omien asia­kas­kon­taktien luominen ja verkos­toi­tu­misen merkitys
 • Asiakkaan kohtaa­minen
 • Asiak­kaiden luot­ta­muksen voit­ta­minen
 • Asiakkaan kuuntelu

14.15 Kahvi

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

 

2.päivä

9.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 2

 • Asiakkaan tarpeen mukaisen palve­lu­rat­kaisun tuot­ta­minen
 • Tarjouksen laati­minen
 • Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
 • Vasta­väit­teiden käsittely

10.30 Tauko

10.45 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 3

 • Hinnan myyminen ja kaupan päät­tä­minen
 • Palvelun tuot­ta­minen
 • Asia­kas­suhteen jatku­misen varmis­ta­minen
 • Jälki­mark­ki­nointi

12.00 Lounas

13.00 Omien myyn­ti­tai­tojen kehit­tä­minen

 • Iden­ti­teetti ja asenne
 • Aktii­vinen kuuntelu
 • Oman myyjä­pro­fiiin pohdintaa

14.15 Kahvi

14:30 Loppu­kes­kustelu

15:15 Koulu­tus­päivä päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!