Tuotepäällikön asiakastaidot

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Tuotepäällikön asiakastaidot, ei tenttiä
1.00 Kpl
Tuotepäällikön asiakastaidot (2 pv), 01.09.2021
1290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 161,00€

Tuotekuvaus

Osaatko hyödyntää osaa­mistasi tehok­kaasti asia­kas­työssä?

Tuote­pääl­li­köiden asia­kas­tai­tojen vahvis­ta­mi­seksi suun­ni­teltu kaksi­päi­väinen teho­val­men­nuk­semme auttaa hyödyn­tämään tuote­pääl­likön asian­tun­ti­juutta täysi­mää­räi­sesti asia­kas­pal­ve­lussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät ammat­ti­maisen myyn­tityön laina­lai­suudet entistä paremmin
 • Tunnistat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi erilai­sissa asiakas- ja myyn­ti­ti­lan­teissa
 • Opit hyödyn­tämään asian­tun­te­mustasi myynnin tukena entistä tehok­kaammin
 • Opit tunnis­tamaan uusia myyn­ti­mah­dol­li­suuksia ja rohkaistut tart­tumaan niihin
 • Opit toimimaan täysi­ve­risenä kaupan­te­kijänä erilai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu on tuote­pääl­li­köille toimia­lasta riip­pu­matta.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
06.09.202109:0016:00
07.09.202109:0016:00

1. päivä

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Asia­kas­tai­tojen merkitys tuote­pääl­likön työssä

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen arviointi

10.30 Tauko

10.45 Tuote­pääl­likön rooli myynti- ja palve­lu­ti­lan­teissa

 • Oman asian­tun­te­muksen hyödyn­tä­minen asia­kas­työssä
 • Onko tekninen osaa­minen kunnossa?
 • Asia­kas­läh­töinen ajat­te­lutapa
 • Arvo­myynnin ABC

12.00 Lounas

13.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 1

 • Asia­kastyön suun­nittelu
 • Oman asian­tun­ti­ja­lu­pauksen määrit­tä­minen
 • Omien asia­kas­kon­taktien luominen ja verkos­toi­tu­misen merkitys
 • Asiakkaan kohtaa­minen
 • Asiak­kaiden luot­ta­muksen voit­ta­minen
 • Asiakkaan kuuntelu

14.15 Kahvi

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

 

2.päivä

9.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 2

 • Asiakkaan tarpeen mukaisen palve­lu­rat­kaisun tuot­ta­minen
 • Tarjouksen laati­minen
 • Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
 • Vasta­väit­teiden käsittely

10.30 Tauko

10.45 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 3

 • Hinnan myyminen ja kaupan päät­tä­minen
 • Palvelun tuot­ta­minen
 • Asia­kas­suhteen jatku­misen varmis­ta­minen
 • Jälki­mark­ki­nointi

12.00 Lounas

13.00 Omien myyn­ti­tai­tojen kehit­tä­minen

 • Iden­ti­teetti ja asenne
 • Aktii­vinen kuuntelu
 • Oman myyjä­pro­fiiin pohdintaa

14.15 Kahvi

14:30 Loppu­kes­kustelu

15:15 Koulu­tus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!