Positiivista energiaa asiakaspalveluun

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Positiivista energiaa asiakaspalveluun, ei tenttiä
1.00 Kpl
Positiivista energiaa asiakaspalveluun (1 pv), 05.10.2020
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­semme antaa kattavan koko­nais­kuvan erin­omaisen asia­kastyön tärkeim­mistä osa-alueista sekä runsaasti esimerkkejä ja neuvoja hyvän asia­kas­pal­velun tueksi. Inves­tointi asia­kas­pal­velun kehit­tä­miseen kannattaa. Jo yksi erin­omai­sesti onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen voi maksaa koulu­tuksen kustan­nukset takaisin.

Onnis­tuneen asia­kas­pal­velun maine kiirii kauas, mutta huonot asia­kas­ko­ke­mukset leviävät usein vieläkin laajem­malle. Palve­lussa tehtyjen virheiden korjaa­minen on usein vaikeaa ja kallista. Tämän vuoksi asiansa osaava asia­kas­palvelu on yrityk­selle arvokas resurssi, jonka kehit­tä­miseen kannattaa panostaa.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedät, mistä osate­ki­jöistä erin­omainen asia­kas­palvelu koostuu
 • Osaat tunnistaa erilaisten asiak­kaiden palve­lu­tarpeet
 • Ymmärrät ja hallitset palve­lu­ti­lan­teiden eri vaiheet
 • Osaat toimia taita­vasti vaikeissa asia­kas­ti­lan­teissa
 • Tunnistat palve­lu­ti­lan­teissa lisä­myynnin mahdol­li­suuksia
 • Tunnet omat vahvuutesi ja kehit­ty­mis­koh­teesi asia­kas­pal­ve­lijana

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu sekä vaati­vissa asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä toimi­ville henki­löille että asia­kas­pal­ve­lusta vastaa­ville esimie­hille. Perin­teisten palve­luam­mattien lisäksi koulutus soveltuu erin­omai­sesti myös asian­tun­ti­ja­työtä teke­ville henki­löille. Hyvässä asia­kas­pal­ve­lussa pätevät samat laina­lai­suudet toimia­lasta riip­pu­matta.

Teemme myös yritys­koh­taisia valmen­nuksia.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
05.10.202009:0016:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

9.00 Tilai­suuden avaus

09.15 Hyvästä asia­kas­pal­ve­lusta kilpai­lu­valtti

10:00 Tauko

10:15 Asiakkaan asioin­ti­ko­ke­mukseen vaikut­tavat tekijät

11:00 Vuoro­vai­kutus on keskeisin taito asia­kas­pal­ve­lussa

 •  Mitä haluat viestiä ja mitä oikeasti viestit?

12:00 Lounas

11.30 Erin­omaisen asia­kas­pal­velun ja asia­kas­koh­taa­misen vaiheet

 • Ensi­vai­ku­telman tärkeys
 • Kysy, älä oleta
 • Ratkaisun helppous

13:00 Orga­ni­saation asia­kas­lupaus käytän­nössä

13.30 Haas­ta­vissa asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teissa onnis­tu­minen

 • Rekla­maation ammat­ti­mainen käsittely

14.30 Kahvi

14:45 Työn merki­tyk­sel­li­syyden merkitys!

15.30 Asiakkaan odotukset ylittävä palvelu ja asia­kas­suhteen vahvis­ta­minen

16.00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!