Onnistu haastavissa asiakastilanteissa

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Onnistu haastavissa asiakastilanteissa, ei tenttiä
1.00 Kpl
Onnistu vaikeissa asiakastilanteissa (1 pv), 26.01.2021
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­semme auttaa kohtaamaan haas­tavat asia­kas­ti­lanteet ammat­ti­mai­sesti ja asia­kas­ko­ke­musta posi­tii­vi­sesti vahvistaen. Koulu­tuk­sessa käymme läpi ihmisten erilai­suutta konflik­ti­ti­lan­teissa, raken­namme toimivaa runkoa asia­kas­koh­taa­misiin ja annamme käytän­nön­lä­heisiä vinkkejä omassa työssä jaksa­miseen sekä posi­tii­visen asia­kas­ko­ke­muksen vahvis­ta­miseen. Tule mukaan ja erotu posi­tii­vi­sesti kilpai­li­joistasi myös haas­ta­vissa asia­kas­ti­lan­teissa!

Hyödyt osallistujille

 • Osaat valmis­tautua ennakkoon vaikeiden asia­kas­ti­lan­teiden varalle
 • Opit tunnis­tamaan erilaisia käyt­täy­ty­mis­tyylejä ja mukaut­tamaan omaa käyt­täy­ty­mistäsi asiakkaan mukai­sesti
 • Saat toimivat mallit ratkai­su­kes­keisen asia­kas­kes­kus­telun ohjaa­miseen ja kiih­tyneen asiakkaan rauhoit­ta­miseen
 • Opit kään­tämään haas­tavat asia­kas­ti­lanteet asia­kas­us­kol­li­suutta vahvis­ta­viksi kohtaa­mi­siksi
 • Hallitset paremmin omaa ener­gian­käyt­töäsi ja työteh­tä­vistä palau­tu­mistasi.

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­työtä teke­ville henki­löille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
26.01.202109:0016:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

9.00 Asia­kas­pal­velun keskeiset elementit

 • Omien asia­kas­pal­ve­lu­tai­tojen testaus
 • Mitä on laatu asia­kas­työssä
 • Asia­kas­ko­kemus ja asia­kas­lupaus
 • Rekla­moin­nista odotukset ylit­tävään palve­lu­ko­ke­mukseen

10.15 Tauko

10.30 Vuoro­vai­kutus ja vies­tintä haas­ta­vissa asia­kas­ti­lan­teissa

 • Erilai­suuden rasite ja rikkaus
 • Ihmisten käyt­täy­tymis- ja vuoro­vai­ku­tus­mallit
 • Puhe­tyyli, vaiku­telma ja oman tyylin mukaut­ta­minen
 • Puhe­lin­vies­tin­nässä huomioi­tavaa – kun asiakas huutaa

12.00 Lounas

13.00 Haas­tavan asia­kas­pal­ve­lu­ti­lanteen johta­minen

 • Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet
 • Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
 • Hankalat tilanteet ja uhkauksiin reagointi
 • Rakentava konflik­tointi

14.15 Kahvi­tauko

14.30 Oman toimin­ta­kyvyn ylläpito

 • Tunteiden tunnis­ta­minen ja hallinta
 • Kiirei­ly­testi ja kuor­mi­tuksen katkaisu
 • Palau­tu­misen oppi­minen

15.45 Päivän yhteenveto

16.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!