Myyntikeskustelut kuntoon!

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Myyntikeskustelut kuntoon!, ei tenttiä
1.00 Kpl
Myyntikeskustelut kuntoon! (1 pv), 11.10.2021
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Hio myyn­ti­kes­kus­telusi huip­puunsa ja hae lisä­potkua myyn­ti­työhösi tehok­kaasta valmen­nuk­ses­tamme! Onnis­tunut myyn­ti­kes­kustelu on monen osate­kijän summa, jossa ei ole varaa jättää huomiotta pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa.

Klousaamaan ei pääse ilman ymmär­rystä asiakkaan tarpeista. Tarpeista ei ole tietoa, ilman taitavaa keskus­te­lu­tek­niikkaa, eikä keskus­te­lulle ole perustaa ilman taitoa viestiä luot­ta­musta ja mielen­kiintoa.

Valmen­nuksen aikana osal­lis­tujat raken­tavat itselleen erilai­sissa myyn­ti­ti­lan­teissa tehok­kaasti toimivan myyn­ti­kes­kus­te­lu­rungon, jota hyödyn­tä­mällä myyn­ti­tu­lokset ovat taattuja. Valmen­nuk­sessa käsit­te­lemme myyn­ti­työtä käytän­nön­lä­hei­sesti ja posi­tii­vi­sella otteella.

 

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa myyn­ti­kes­kus­te­luissa
 • Rakennat käytännön myyn­ti­ti­lan­teissa toimivat keskus­te­lu­rungot
 • Ymmärrät kuun­telun merki­tyksen yhtenä myyjän tärkeimpänä taitona
 • Opit tehokkaat kaupan klousaus­tek­niikat
 • Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asiakas- ja myyn­ti­työhösi!

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu sekä kaikille myyn­tiu­ransa alussa oleville myyn­ti­lu­pauk­sille että jo koke­neim­mille myyn­ti­kon­ka­reille, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen myyn­ti­työhön.

Oli myyntisi sitten b2b tai b2c, on tämä valmennus vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, tulok­sek­kaampaa myyn­ti­työtä.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
11.10.202109:0016:00

8:30 Aamupala

9:00 Huip­pu­myyjän ominai­suudet

 • Myyn­tityön ylei­simmät harha­kä­si­tykset ja huip­pu­myyjän omai­nai­suudet
 • Omien myyn­ti­tai­tojen pika­testi – omat kehi­tys­kohtani
 • Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
 • Luot­tamus myyn­tityön ytimessä

10:15 Tauko

10:30 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen

 • Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
 • Kysy­mys­tek­niikka ja kuun­telun taito
 • Yhteenveto ja ensim­mäinen kyllä!
 • Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät

12:00 Lounas

13:00 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen jatkuu

 • Ratkaisun helppous ja asiakkaan osto­mo­ti­vaat­torit
 • ”Palataan asiaan” ja muiden vasta­väit­teiden taklaa­minen
 • Kaupan päätöksen monet keinot
 • Arvoa kaupan jälkeen

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Vies­tinnän moni­naisuus ja moni­ka­na­vainen myyn­tityö

 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­ti­kes­kus­te­luissa
 • Puhe­lin­vies­tin­nässä vuoro­vai­ku­tus­taidot koros­tuvat
 • Mitä viestit ja mitä haluaisit viestiä
 • Sähkö­postin käyttö myyn­nissä

15:00 Myyn­ti­kammon taklaa­minen

 • Henki­lö­koh­tainen myyn­ti­kammoni
 • Keinot myyn­ti­kammon taklaa­miseen
 • Päivän yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!