Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus, ei tenttiä
1.00 Kpl
Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus (2 pv), 20.08.2020
1290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 161,00€

Tuotekuvaus

Kannusta myyn­ti­tiimisi maaliin!

Lähi- ja läheltä johta­minen on olen­naisen tärkeää tiimin onnis­tu­misen ja tuloksen kannalta. Joukkue ei pääse tuloksiin pelkästään kovilla tavoit­teilla tai tarkalla seuran­nalla. Menes­ty­miseen tarvitaan tietoa mistä huip­pu­tiimi rakentuu ja miten moti­vaa­tiota voi johtaa. Lisäksi tarvitaan taitoa valmentaa ja kannustaa niin ryhmä- kuin yksi­lö­ta­solla.

Valmen­nuk­sessa keski­tytään tärkeimpiin ja toimi­vimpiin myynnin johta­misen keinoihin. Koulutus nostaa ihmiset johta­misen keskiöön ja antaa keinot teke­misen vauh­dit­ta­miseen. Valmen­nuksen anti kytketään tiukasti päivit­täiseen työhön vietä­väksi, eikä paluuta toimi­mat­tomaan rutiiniin enää ole!

Hyödyt osallistujille

 • Vahvistut omissa myynti- ja asia­kas­koh­taa­mis­tai­doissa
 • Ymmärrät moti­voinnin ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen tuloksen teossa
 • Saat käytän­nön­lä­heisen valmen­tavan johta­misen työka­lu­pakin omaan työhösi vietä­väksi
 • Opit suun­nit­te­lemaan omaa toimin­taasi syste­maat­ti­semmin
 • Saat tiimisi tekemään vertaansa vailla olevaa tulosta!

Kenelle

Valmennus sopii myynnin lähie­si­mie­hille, sisäi­sille valmen­ta­jille sekä myynnin kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille. Valmennus on sinulle, oletpa kokenut konkari, tai vasta-alkaja! Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden osal­lis­tujien kanssa päivität johta­mis­taitosi uudelle tasolle.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
20.08.202009:0016:00
21.08.202009:0016:00

1. Päivä

09:00 Valmen­nuksen avaus ja aika­taulut

09:15 Hissipuhe ja myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka

 • Esit­täy­ty­minen ja hissipuhe
 • Huip­pu­myyjän ominai­suuksia
 • Keskus­telun avaus ja huomion kiin­nit­tä­minen

10:30 Tauko

10:45 Myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka jatkuu

 • Kartoitus ja kuuntelu
 • Houkut­televa ratkaisu
 • Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
 • Kaupan­pää­tös­taidot

12:00 Lounas

13:00 Myyn­ti­kammo ja myynnin psyko­logiaa

 • Myyn­ti­kammo ja sen taklaa­minen
 • Myynnin suos­tut­te­lustra­tegiat
 • Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­nissä

14:00 Kahvi

14.15 Moni­ka­na­vainen myyn­tityö

 • Puhe­lin­vies­tinnän, ja -myynnin ”K4”
 • Viesti oikein sähkö­pos­tilla

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

 

2. Päivä

09:00 Edel­lis­päivän kertaus

09:15 Disc profiili

 • Disc -viite­kehys

10:30 Tauko

10.45 Disc ja erilaiset asiakkaat

 • Omaan profiiliin tutus­tu­minen
 • Erilaiset asiakkaat

12:00  Lounas

13:00 Myynnin posi­tii­vinen johta­minen

 • Muutoksen johta­minen – tunteiden johta­mista
 • Moti­vaatio ja sen johta­minen
 • Valmentava myynnin johta­minen
 • Havain­nointi ja palaute

14:00 Kahvi

14:15 Ryhmän johta­minen ja esimiehen ajan­käyttö

 • Huip­pu­tiimin ominai­suudet
 • Ryhmän menes­tyksen esteet
 • Tehokas palaveri
 • Esimiehen ajan­käyttö

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!