Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille

Duration: 2 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille, ei tenttiä
1.00 Pcs
Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 days), 01.10.2020
1490 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 1 341,00€

Description

Erot­tuuko apteek­kinne erin­omai­sella palve­lulla ja kannat­ta­valla myyn­nillä?

Valmen­nuk­sessa pereh­dymme yli kahdessa sadassa aptee­kissa ja lukui­sissa esimies­val­men­nuk­sissa testaa­miimme johta­mis­tek­nii­koihin.

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun- ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin- ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys. Ennen kaikkea käytän­nön­lä­heisyys ja hauskuus teke­miseen!

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät päivit­täisen asia­kastyön johta­misen osana ammat­tiap­teekin toimintaa
  • Tunnistat omat kehi­tys­kohtasi ja vahvuutesi henki­löstön myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­tojen kehit­täjänä
  • Opit käymään posi­tii­viset palau­te­kes­kus­telut, puut­tumaan raken­ta­vasti ja vetämään pala­verit osal­lis­ta­vasti
  • Saat paljon käytännön esimerkkejä ja toimivia myyn­ti­pareja johta­mis­työhösi vietä­viksi

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille palvelun ja myynnin kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neille apteek­ka­reille ja provii­so­reille. Apteekkien esimie­hille, joilla on tahtoa kiivetä huipulle!Schedule

Date Start time End time Nb!
01.10.202009:0016:00
02.10.202009:0016:00

Päivä 1. 

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja tutus­tu­minen

09:30 Kulut­tajien odotukset apteek­ki­asioin­nilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoit­teel­linen apteek­ki­palvelu?

10:30 Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoidon ja resep­ti­pal­velun tilan­teisiin

  • Kartoitus lääke­myynnin edel­ly­tyksenä ja lisä­myynnin mahdol­lis­tajana
  • Tarjoukset: Tuput­ta­mista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja toimin­ta­mallin luominen

14:00 Tiedä mitä asia­kas­koh­taa­mi­sis­sanne tapahtuu – Asia­kastyö havain­nointi

15:00 Havain­noista palaut­teen­antoon

15:30 Kiire, prio­ri­sointi ja suun­ni­tel­mal­lisuus. Ajan­käytön suun­nittelu.

16:00 Väli­teh­tävän anto ja valmen­nus­päivä päättyy

 

Päivä 2.

08:30 Aamupala

09:00 Väli­teh­tävän purku

10:00 Disc viite­kehys

10:30 Omaan Disc-profiiliin tutus­tu­minen

11:00 Profiilin hyödyn­tä­minen työyh­tei­sössä

12:00 Lounas

13:00 Mikä motivoi, mihin moti­vaa­tiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

14:00 Yksilön ja ryhmän valmentava johta­minen

  • Palautteen anto ja tehokas palaveri

15:00 Ryhmän menes­tyksen esteet

16:00 Palaute ja valmen­nus­päivä päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!