Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille, ei tenttiä
1.00 Kpl
Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv), 01.10.2020
1490 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 341,00€

Tuotekuvaus

Erot­tuuko apteek­kinne erin­omai­sella palve­lulla ja kannat­ta­valla myyn­nillä?

Valmen­nuk­sessa pereh­dymme yli kahdessa sadassa aptee­kissa ja lukui­sissa esimies­val­men­nuk­sissa testaa­miimme johta­mis­tek­nii­koihin.

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun- ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin- ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys. Ennen kaikkea käytän­nön­lä­heisyys ja hauskuus teke­miseen!

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät päivit­täisen asia­kastyön johta­misen osana ammat­tiap­teekin toimintaa
  • Tunnistat omat kehi­tys­kohtasi ja vahvuutesi henki­löstön myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­tojen kehit­täjänä
  • Opit käymään posi­tii­viset palau­te­kes­kus­telut, puut­tumaan raken­ta­vasti ja vetämään pala­verit osal­lis­ta­vasti
  • Saat paljon käytännön esimerkkejä ja toimivia myyn­ti­pareja johta­mis­työhösi vietä­viksi

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille palvelun ja myynnin kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neille apteek­ka­reille ja provii­so­reille. Apteekkien esimie­hille, joilla on tahtoa kiivetä huipulle!Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
01.10.202009:0016:00
02.10.202009:0016:00

Päivä 1. 

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja tutus­tu­minen

09:30 Kulut­tajien odotukset apteek­ki­asioin­nilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoit­teel­linen apteek­ki­palvelu?

10:30 Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoidon ja resep­ti­pal­velun tilan­teisiin

  • Kartoitus lääke­myynnin edel­ly­tyksenä ja lisä­myynnin mahdol­lis­tajana
  • Tarjoukset: Tuput­ta­mista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja toimin­ta­mallin luominen

14:00 Tiedä mitä asia­kas­koh­taa­mi­sis­sanne tapahtuu – Asia­kastyö havain­nointi

15:00 Havain­noista palaut­teen­antoon

15:30 Kiire, prio­ri­sointi ja suun­ni­tel­mal­lisuus. Ajan­käytön suun­nittelu.

16:00 Väli­teh­tävän anto ja valmen­nus­päivä päättyy

 

Päivä 2.

08:30 Aamupala

09:00 Väli­teh­tävän purku

10:00 Disc viite­kehys

10:30 Omaan Disc-profiiliin tutus­tu­minen

11:00 Profiilin hyödyn­tä­minen työyh­tei­sössä

12:00 Lounas

13:00 Mikä motivoi, mihin moti­vaa­tiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

14:00 Yksilön ja ryhmän valmentava johta­minen

  • Palautteen anto ja tehokas palaveri

15:00 Ryhmän menes­tyksen esteet

16:00 Palaute ja valmen­nus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!