Kaupan klousaamisen taito

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Kaupan klousaamisen taito, ei tenttiä
1.00 Pcs
Kaupan klousaamisen taito (1 days), 26.11.2020
790 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 711,00€

Description

Valmen­nuk­sessa keski­tymme hiomaan taitoja viedä myyn­ti­kes­kus­telut valmiiseen tilaukseen ja tehdä vahvempaa myyn­ti­tu­losta. Erilaisten klousaa­mis­tek­nii­koiden ja harjoi­tusten avulla opit toimimaan tehok­kaammin vaikeis­sakin myyn­ti­ti­lan­teissa.

Pienessä valmen­nus­ryh­mäs­sämme pääset myös kuulemaan muiden osal­lis­tujien menes­tyksen salai­suuksia. Tarjouksesi ansait­sevat onnel­lisen lopun.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asiakkaan toimintaa päätös­ti­lan­teissa
 • Opit tunnis­tamaan kaupan klousaa­misen eri vaiheet
 • Löydät itsellesi luon­te­vimmat tavat lyödä kaupat lukkoon
 • Parannat tarjoustesi kiin­ni­ve­to­pro­senttia ja vältät turhaa työtä
 • Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet

Kenelle

Valmen­nuk­semme on suun­ni­teltu kaikille myyjille, jotka haluavat parantaa klousaa­mis­tai­tojaan.Schedule

Date Start time End time Nb!
26.11.202009:0016:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mikä erottaa huip­pu­myyjät taval­li­sista tallaa­jista?

Harjoitus: Omien myyn­titai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:15 Tauko

10.30 Tarjouksen huolel­linen valmistelu ja myyminen

 • Riittävä ja huolel­linen argu­men­tointi
 • Asiakkaan autta­minen tarjouksen sisällön ymmär­tä­mi­sessä
 • Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen

Harjoitus: Erilaiset argu­men­toin­ti­tyylit

12.00 Lounas

 • Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
 • Asiakkaan päätös­pro­sessin ymmär­tä­minen
 • Muutos­vas­ta­rinta on terveen ihmisen ominaisuus
 • Viiden EI:n periaate

Harjoitus: Vasta­ha­koisen asiakkaan ohjaa­minen huomion ohjaa­misen tekniikan avulla

14.30 Kahvi

14.45 Rohkea rokan syö

 • Myyjän tehtävä on ehdottaa kaupan klousaa­mista
 • Omien epävar­muuksien työs­tä­minen
 • Oikeus pyytää asiak­kaalta päätöstä

15.15 Koeteltuja keinoja kaupan klousaa­miseen

15:15 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutus päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!