Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi, ei tenttiä
1.00 Pcs
Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi (1pv) (1 days), 16.11.2021
790 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 711,00€

Description

Tiesitkö, että…

 • 80 % palve­luor­ga­ni­saa­tioista kertoo tarjoa­vansa erin­omaista palve­lu­ko­ke­musta, mutta vain 8 % asiak­kaista on samaa mieltä.
 • 86 % asiak­kaista on valmiita maksamaan enemmän, jos palve­lu­ko­kemus on parempi.
 • 90 % asiak­kaista haluaa parhaan arvon, vain 10 % halvimman hinnan.

 

Onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen on monen tekijän summa, eikä pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa ole varaa jättää huomiotta. Tehokas valmen­nuk­semme auttaa sinua hiomaan asia­kas­koh­taa­mis­taitosi huip­puunsa.

Valmennus auttaa sinua raken­tamaan asia­kas­ko­ke­muk­sesta kilpai­luedun maail­massa, jossa erot­tau­tu­minen muilla tavoin alkaa olla mahdo­tonta. Huonoihin tai keskin­ker­taisiin asia­kas­koh­taa­misiin ei ole varaa aikana, jolloin koke­muksia jaetaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Valmen­nuksen aikana opit erot­tamaan erilaisia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mis­tyylejä ja mukaut­tamaan omia tapojasi niiden mukaan. Opit myös johtamaan asia­kas­ti­lan­teita varmalla ja posi­tii­vi­sella tyylillä. Käsit­te­lemme erilaisia asia­kas­koh­taa­misia käytän­nön­lä­hei­sellä ja iloi­sella otteella.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa
 • Opit, kuinka vaikuttaa vasta­puoleen tyylik­käillä vuoro­vai­ku­tus­tek­nii­koilla
 • Ymmärrät itsellesi ominaisten käyt­täy­ty­mis­mallien vaiku­tukset asia­kas­koh­taa­misiin ja tunnistat erilaiset asia­kas­tyypit
 • Opit moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet
 • Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asia­kas­työhösi!

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­ra­ja­pin­nassa työs­ken­te­le­ville asia­kastyön ammat­ti­lai­sille. Se sopii yhtä lailla uransa alussa oleville asia­kas­pal­ve­li­joille kuin koke­neem­mille asia­kas­koh­taa­misten konka­reil­lekin, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen asia­kas­työhön.

Olit sitten tori­myyjä tai asia­kas­pal­velun esimies, tämä valmennus on vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, vaikut­ta­vampaa asia­kas­koh­taa­mista.Schedule

Date Start time End time Nb!
16.11.202109:0016:00

8:30 Aamupala

9:00 Asia­kas­ko­kemus ja onnis­tunut vuoro­vai­kutus

 • Asia­kas­ko­kemus ja asia­kas­lupaus
 • Omien myyn­ti­tai­tojen pika­testi – omat kehi­tys­kohtani
 • Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
 • Mitä aivoissa tapahtuu?

10:15 Tauko

10:30 Asia­kas­kes­kus­telun ohjaa­minen

 • Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
 • Kysy­mys­tek­niikka ja kuun­telun taito
 • Kiteytys ja yhteisen ymmär­ryksen löytä­minen
 • Posi­tii­vinen loppu­vai­ku­telma

12:00 Lounas

13:00 Moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet

 • Elämää kuplissa ja vies­tinnän vaikeus
 • Sähkö­pos­ti­pin­gistä ja puhe­li­messa selvit­telyä?
 • Puhe­lin­työs­ken­telyn ”K4”
 • Tyylikkään sähkö­pos­ti­vies­tinnän elementit

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Erilai­suuden haas­teesta yhteisiin säveliin

 • Persoona ja koke­minen käyt­täy­ty­misen pohjana
 • Erilaiset käyt­täy­ty­mis­mallit vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa
 • Erilai­suuden tunnis­ta­minen ja oman tyylin mukaut­ta­minen
 • Luot­tamus asia­kas­ko­ke­muksen ytimessä

15:00 Asia­kas­arvon tuot­ta­minen

 • Arvon tuot­ta­minen ennen asia­kas­koh­taa­mista
 • Arvoa kohtaa­misen jälkeen
 • Haas­ta­vasta kohti posi­tii­vista tunnetta

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!