Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi, ei tenttiä
1.00 Kpl
Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi (1pv) (1 pv), 16.11.2021
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€

Tuotekuvaus

Tiesitkö, että…

 • 80 % palve­luor­ga­ni­saa­tioista kertoo tarjoa­vansa erin­omaista palve­lu­ko­ke­musta, mutta vain 8 % asiak­kaista on samaa mieltä.
 • 86 % asiak­kaista on valmiita maksamaan enemmän, jos palve­lu­ko­kemus on parempi.
 • 90 % asiak­kaista haluaa parhaan arvon, vain 10 % halvimman hinnan.

 

Onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen on monen tekijän summa, eikä pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa ole varaa jättää huomiotta. Tehokas valmen­nuk­semme auttaa sinua hiomaan asia­kas­koh­taa­mis­taitosi huip­puunsa.

Valmennus auttaa sinua raken­tamaan asia­kas­ko­ke­muk­sesta kilpai­luedun maail­massa, jossa erot­tau­tu­minen muilla tavoin alkaa olla mahdo­tonta. Huonoihin tai keskin­ker­taisiin asia­kas­koh­taa­misiin ei ole varaa aikana, jolloin koke­muksia jaetaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Valmen­nuksen aikana opit erot­tamaan erilaisia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mis­tyylejä ja mukaut­tamaan omia tapojasi niiden mukaan. Opit myös johtamaan asia­kas­ti­lan­teita varmalla ja posi­tii­vi­sella tyylillä. Käsit­te­lemme erilaisia asia­kas­koh­taa­misia käytän­nön­lä­hei­sellä ja iloi­sella otteella.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa
 • Opit, kuinka vaikuttaa vasta­puoleen tyylik­käillä vuoro­vai­ku­tus­tek­nii­koilla
 • Ymmärrät itsellesi ominaisten käyt­täy­ty­mis­mallien vaiku­tukset asia­kas­koh­taa­misiin ja tunnistat erilaiset asia­kas­tyypit
 • Opit moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet
 • Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asia­kas­työhösi!

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­ra­ja­pin­nassa työs­ken­te­le­ville asia­kastyön ammat­ti­lai­sille. Se sopii yhtä lailla uransa alussa oleville asia­kas­pal­ve­li­joille kuin koke­neem­mille asia­kas­koh­taa­misten konka­reil­lekin, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen asia­kas­työhön.

Olit sitten tori­myyjä tai asia­kas­pal­velun esimies, tämä valmennus on vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, vaikut­ta­vampaa asia­kas­koh­taa­mista.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
16.11.202109:0016:00

8:30 Aamupala

9:00 Asia­kas­ko­kemus ja onnis­tunut vuoro­vai­kutus

 • Asia­kas­ko­kemus ja asia­kas­lupaus
 • Omien myyn­ti­tai­tojen pika­testi – omat kehi­tys­kohtani
 • Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
 • Mitä aivoissa tapahtuu?

10:15 Tauko

10:30 Asia­kas­kes­kus­telun ohjaa­minen

 • Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
 • Kysy­mys­tek­niikka ja kuun­telun taito
 • Kiteytys ja yhteisen ymmär­ryksen löytä­minen
 • Posi­tii­vinen loppu­vai­ku­telma

12:00 Lounas

13:00 Moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet

 • Elämää kuplissa ja vies­tinnän vaikeus
 • Sähkö­pos­ti­pin­gistä ja puhe­li­messa selvit­telyä?
 • Puhe­lin­työs­ken­telyn ”K4”
 • Tyylikkään sähkö­pos­ti­vies­tinnän elementit

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Erilai­suuden haas­teesta yhteisiin säveliin

 • Persoona ja koke­minen käyt­täy­ty­misen pohjana
 • Erilaiset käyt­täy­ty­mis­mallit vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa
 • Erilai­suuden tunnis­ta­minen ja oman tyylin mukaut­ta­minen
 • Luot­tamus asia­kas­ko­ke­muksen ytimessä

15:00 Asia­kas­arvon tuot­ta­minen

 • Arvon tuot­ta­minen ennen asia­kas­koh­taa­mista
 • Arvoa kohtaa­misen jälkeen
 • Haas­ta­vasta kohti posi­tii­vista tunnetta

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!