Hinnoittele oikein

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Saatko tuot­teistasi parhaan hinnan?

Valmen­nuk­semme auttaa hinnoit­te­lemaan omat tuotteet tai palvelut oikein. Tuotetta ei koskaan kannata myydä halvem­malla, kuin mitä asiakas on siitä valmis maksamaan. Taita­valla hinnoit­te­lulla voikin parantaa liike­toi­minnan kannat­ta­vuutta merkit­tä­västi ja luoda merkit­tävää kilpai­luetua.

 

Hyödyt osallistujille

 • Saat kattavan koko­nais­kuvan hinnan määrit­telyn erilai­sista vaiku­tuk­sista liike­toi­mintaan
 • Opit aset­tamaan omien tuot­teittesi hinnan oikein
 • Ymmärrät paremmin ostajan näkö­kulmaa hinnan arvioin­nissa
 • Osaat argu­men­toida pyytä­määsi hintaa vakuut­ta­vammin
 • Parannat liike­toi­min­tanne kannat­ta­vuutta.

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille myyjille ja liike­toi­min­nasta vastaa­ville henki­löille, jotka työssään ratkai­sevat hinnoit­teluun liit­tyviä kysy­myksiä.8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9:15 Hinnoit­telun merkitys liike­toi­min­nassa

 • Miten hinta määri­tellään?
 • Miten asiakas kokee hinnan?
 • Hinta­mie­likuva
 • Tuotteen hinta vs. koko­nais­kus­tannus
 • Hinta­jousto

10:30 Tauko

10:45 Erilaiset lähes­ty­mis­tavat hinnoit­teluun

 • Kustan­nus­poh­jainen hinnoittelu (omakus­tan­nusarvon määrit­tä­minen)
 • Mark­ki­na­läh­töinen hinnoittelu
 • Arvo­pe­rus­teinen hinnoittelu ja tunne­poh­jainen päätök­senteko
 • Inside out vs. Outside in
 • Hinta­kil­pailu vai tarjonnan eriyt­tä­minen
 • Hinnoittelu kohde­ryh­mittäin (hinta­syr­jintä)
 • Hinnoit­telun muut­ta­misen ongelmat

Harjoitus: Miten hinnoit­te­lemme omat tuot­teemme?

12:00 Lounas

13.00 Hinnoit­telun kate­vai­ku­tukset

 • Mitä myyn­nistä jää käteen?
 • Sisään­ve­to­hin­noittelu ja kampan­ja­myynti (tappiolla myymisen stra­tegia)
 • Alen­nusten vaikutus kannat­ta­vuuteen
 • Oikeu­tetut alen­nukset (asiakas kantaa osan kustan­nuk­sista)
 • Alen­nusten anta­minen ”vahin­gossa” (inflaa­tio­kor­jauksia ei tehdä)
 • Maksuehdot hinnoit­telun osana

Harjoitus: Miten alen­nukset vaikut­tavat tulokseen

14:15 Kahvi

14:30 Uuden tuotteen tai palvelun hinnan määrittely

 • Hinta vai ominai­suudet edellä?
 • Hinta-ankkurit
 • Rohkeus pyytää kunnon hinta?

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!