Asiantuntijan myyntivalmennus

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
Asiantuntijan myyntivalmennus, ei tenttiä
1.00 Pcs
Asiantuntijan myyntivalmennus (1 days), 11.08.2020
790 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 711,00€

Description

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti asian­tun­ti­jatyön ja myynnin yhteyttä sekä käymme syste­maat­ti­sesti läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myynnin eri vaiheet. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle. Syven­nämme oppi­mista erilaisten tehtävien avulla, mutta emme tee kömpe­löitä näytel­mä­har­joi­tuksia (myyjä ja asiakas).

Hyödyt osallistujille

  • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
  • Tunnet palve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaiheet
  • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asiak­kaiden näkö­kul­masta
  • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
  • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.Schedule

Date Start time End time Nb!
11.08.202009:0016:00

09:00 Tutus­tu­minen ja päivän sisältö

09:30 Millainen on hyvä myyjä?

10:00 Tauko

10:15 Ostajan näkö­kulma

  • Miksi asiakas valitsee sinut?

11:30 Oma myyn­ti­tek­niikka

  • Itselle ominainen tapa toimia
  • Kysy­mys­tek­niikka
  • Hyödyn koros­ta­minen ja osto­mo­ti­vaat­torit

12:00 Lounas

13:00 Erilaisten asiak­kaiden kohtaa­minen

13:30 Vasta­väitteet, uhka vai mahdol­lisuus?

14:00 Kahvi

14:15 Kaupan päät­tä­minen

15:00 Hissipuhe – myyjän ensia­pu­pakkaus

16:00 Koulutus päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!