Arvomyynti

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Arvomyynti, ei tenttiä
1.00 Kpl
Arvomyynti (2 pv), 01.09.2020
1290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 161,00€

Tuotekuvaus

Mitä sitten kun luukut­ta­minen ei enää toimi?

Valmen­nuk­semme keskittyy auttamaan myyjiä tilan­teissa, joissa perin­teiset myyn­ti­tek­niikat eivät enää toimi.

Inter­netin myötä asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­minen on muut­tunut merkit­tä­västi, joten myyn­ninkin pitää muuttua. Arvo­myynti onkin kovaa vauhtia syrjäyt­tä­mässä perin­teiset korkea­pai­ne­myynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tupu­tettu näihin päiviin saakka.

Hyödyt osallistujille

 • Opit ymmär­tämään arvo­myynnin peri­aatteet ja sovel­tamaan niitä omassa työssäsi
 • Vahvistat aktii­visen kuun­telun taitojasi ja opit ymmär­tämään asiak­kaitasi entistä syväl­li­semmin
 • Osaat laatia ja myydä ratkaisun, joka täyttää asiakkaan todel­liset tarpeet
 • Opit hyödyn­tämään tehok­kaasti tilanteet, joissa asiakkaan ostoikkuna on auki
 • Opit tuot­tamaan asiak­kaallesi enemmän arvoa ja saavutat parempia myyn­ti­tu­loksia.

Kenelle

Valmen­nuk­semme sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­ke­tuille. Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden myyjien kanssa, sukellat arvo­myynnin maailmaan ja opit ymmär­tämään asiak­kaittesi ajat­telua entistä syväl­li­semmin.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
01.09.202009:0016:00
02.09.202009:0016:00

1. päivä – Arvo­myynnin perusteet

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä

 • Ennen ja jälkeen inter­netin
 • Käyntien sopi­misen vaikeus
 • Miksi asiakkaan kannattaa tavata juuri sinut?

Harjoitus: Oman myyn­ti­fi­lo­sofian pohdis­kelua

10.30 Tauko

10.45 Mitä arvo­myynti on?

 • Asia­kas­arvon tuot­ta­miseen perustuva myyn­ti­fi­lo­sofia
 • Miten arvo­myynti eroaa tuote­myyn­nistä ja ratkai­su­myyn­nistä
 • Luot­tamus onnis­tu­misen edel­ly­tyksenä

12.00 Lounas

13:00 Asia­kas­arvon määrittely

 • Arvo syntyy asiakkaan mielessä
 • Tekninen arvo
 • Talou­del­linen arvo
 • Tunnearvo
 • Imago ja statusarvo
 • Asiakkaan todel­liset koko­nais­kus­tan­nukset ja koko­nais­hyödyt

14.15 Kahvi

14:30 Millaista osaa­mista arvo­myynti vaatii?

 • Empatia eli aset­tu­minen asiakkaan asemaan
 • Kuun­te­lu­taito ja oikeiden kysy­mysten esit­tä­minen
 • Asiakkaan toiminnan syväl­li­sempi ymmär­tä­minen
 • Asiakkaan autta­minen omien tarpeiden sanoit­ta­mi­sessa
 • Sanat­tomien viestien tulkinta

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

 

2. päivä – Asia­kas­läh­töinen toiminta

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa

 • Myyn­ti­läh­töisen ajat­telun ongelmat
 • Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen

Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arviointi

10.30 Tauko

10.45 Asiakkaan osto­käyt­täy­ty­misen ymmär­tä­minen

 • Asiakkaan osto­pro­sessin vaiheet
 • Luot­tamus kaiken keskiössä
 • Kaupanteon riskit ostajan näkö­kul­masta
 • Kaupanteon ”näky­mät­tämät” esteet
 • Ostoikkuna

12.00 Lounas

13.00 Asiakkuus-käsite ja käytäntö

 • Asiak­kuuksien johta­minen
 • Asiak­kuuden arvon määrit­tä­minen
 • Asiak­kuuksiin liit­tyvät myyn­ti­po­ten­tiaali

14.15 Kahvi

14:30 Asiak­kuuksien syven­tä­minen

 • Miten yhdis­tetään arvo­myynti, palve­lu­nä­kö­kulma ja lisä­myynti?
 • Osto- ja myyn­ti­pro­sessien yhdis­tä­minen ylivoi­mak­seksi yhteis­työ­suh­teeksi
 • Asia­kas­ko­ke­muksen syven­tä­minen, luot­tamus ja lisä­arvon luominen

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!