Asiantuntijan myyntivalmennus

Längd: 1 dagar , Kursspråk: finska, Kursmaterialspråk: finska, Kursmaterial : papper
KURSEN STäNGD!

Kursbeskrivning

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti asian­tun­ti­jatyön ja myynnin yhteyttä sekä käymme syste­maat­ti­sesti läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myynnin eri vaiheet. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle. Syven­nämme oppi­mista erilaisten tehtävien avulla, mutta emme tee kömpe­löitä näytel­mä­har­joi­tuksia (myyjä ja asiakas).

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
 • Tunnet palve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaiheet
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asiak­kaiden näkö­kul­masta
 • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
 • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.Program

Datum
Starttid
Sluttid
Anteckning!
03.09.2019
09:00
16:00

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Myynnin merkitys asian­tun­ti­ja­työssä

 • Asiak­kaiden tarpeiden ja oman osaa­misen yhdis­tä­minen
 • Asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myymisen taito
 • Myyn­ti­pro­sessi ja asiakkaan osto­pro­sessi

9:45 Onko tuote kunnossa?

 • Mistä oma osaa­minen koostuu?
 • Subs­tanssi- ja työelä­mä­taidot
 • Asian­tun­tijuus ostajan kannalta
 • Oman asian­tun­te­muksen päivit­tä­minen

Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:30 Tauko

10:45 Mitä ajat­telen itsestäni ja myyn­ti­työstä?

 • Oman iden­ti­teetin tarkas­telua
 • Mikä myyn­ti­työssä epäi­lyttää?
 • Myyn­ti­työhön kohdis­tuvat ylei­simmät väärin­kä­si­tykset
 • Ammat­ti­maisen myyn­tityön todel­linen sisältö ja merkitys
 • Oman muka­vuusa­lueen rajojen ylit­tä­minen

Harjoitus: Oma asenne myyn­ti­työtä kohtaan

11:30 Tuote- ja palve­lu­myyn­nistä arvo­myyntiin

 • Tuote­myynti, ratkai­su­myynti vai arvo­myynti?
 • Asiakkaan toiminnan ymmär­tä­minen
 • Asia­kas­dialogi
 • Mitä arvo­myynti edel­lyttää asian­tun­ti­jalta?

Harjoitus: Oman myyn­ti­pro­sessin pohdintaa

12:00 Lounas

13:00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet

 • Oman asia­kas­kunnan analy­sointi
 • Palve­lu­lu­pauksen määrittely
 • Asiak­kaiden löytä­minen
 • Asiakkaan kohtaa­minen
 • Aktii­vinen kuuntelu ja asiakkaan tarpeiden kartoitus

Harjoitus: Aktii­vinen kuuntelu

14:15 Kahvi

14:30 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet jatkuu

 • Arvoa tuot­tavan palve­lu­rat­kaisun laati­minen
 • Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
 • Vasta­väit­teiden käsittely
 • Hinnan myyminen
 • Kaupan päät­tä­minen
 • Kerta­kau­pasta pysy­väksi asia­kas­suh­teeksi
 • Erin­omaisen asia­kas­pal­velun johta­minen

15:30 Yhteenveto

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Avbokningsvillkor

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!