Asiantuntijan myyntivalmennus

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
COURSE CLOSED!

Description

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti asian­tun­ti­jatyön ja myynnin yhteyttä sekä käymme syste­maat­ti­sesti läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myynnin eri vaiheet. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle. Syven­nämme oppi­mista erilaisten tehtävien avulla, mutta emme tee kömpe­löitä näytel­mä­har­joi­tuksia (myyjä ja asiakas).

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
 • Tunnet palve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaiheet
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asiak­kaiden näkö­kul­masta
 • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
 • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.Schedule

Date
Start time
End time
Nb!
03.09.2019
09:00
16:00

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Myynnin merkitys asian­tun­ti­ja­työssä

 • Asiak­kaiden tarpeiden ja oman osaa­misen yhdis­tä­minen
 • Asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myymisen taito
 • Myyn­ti­pro­sessi ja asiakkaan osto­pro­sessi

9:45 Onko tuote kunnossa?

 • Mistä oma osaa­minen koostuu?
 • Subs­tanssi- ja työelä­mä­taidot
 • Asian­tun­tijuus ostajan kannalta
 • Oman asian­tun­te­muksen päivit­tä­minen

Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:30 Tauko

10:45 Mitä ajat­telen itsestäni ja myyn­ti­työstä?

 • Oman iden­ti­teetin tarkas­telua
 • Mikä myyn­ti­työssä epäi­lyttää?
 • Myyn­ti­työhön kohdis­tuvat ylei­simmät väärin­kä­si­tykset
 • Ammat­ti­maisen myyn­tityön todel­linen sisältö ja merkitys
 • Oman muka­vuusa­lueen rajojen ylit­tä­minen

Harjoitus: Oma asenne myyn­ti­työtä kohtaan

11:30 Tuote- ja palve­lu­myyn­nistä arvo­myyntiin

 • Tuote­myynti, ratkai­su­myynti vai arvo­myynti?
 • Asiakkaan toiminnan ymmär­tä­minen
 • Asia­kas­dialogi
 • Mitä arvo­myynti edel­lyttää asian­tun­ti­jalta?

Harjoitus: Oman myyn­ti­pro­sessin pohdintaa

12:00 Lounas

13:00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet

 • Oman asia­kas­kunnan analy­sointi
 • Palve­lu­lu­pauksen määrittely
 • Asiak­kaiden löytä­minen
 • Asiakkaan kohtaa­minen
 • Aktii­vinen kuuntelu ja asiakkaan tarpeiden kartoitus

Harjoitus: Aktii­vinen kuuntelu

14:15 Kahvi

14:30 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet jatkuu

 • Arvoa tuot­tavan palve­lu­rat­kaisun laati­minen
 • Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
 • Vasta­väit­teiden käsittely
 • Hinnan myyminen
 • Kaupan päät­tä­minen
 • Kerta­kau­pasta pysy­väksi asia­kas­suh­teeksi
 • Erin­omaisen asia­kas­pal­velun johta­minen

15:30 Yhteenveto

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!