Asiantuntijan myyntivalmennus

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Asiantuntijan myyntivalmennus, ei tenttiä
1 Kpl
Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv), 02.04.2019
790 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 711,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä sekä osta­misen että myyn­ti­kes­kus­te­luiden näkö­kul­mista. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
 • Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa
 • Opit käymään onnis­tu­neita myyn­ti­kes­kus­teluja
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi
 • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
 • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
02.04.2019
09:00
16:00

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Tilai­suuden avaus

09.15 Asia­kas­pal­velija, asian­tuntija vai myyjä?

 • Huip­pu­myyjän ominai­suudet

9:45 Myyjä haistaa tilanteen – Pitchaus, eli hissipuhe asian­tun­tijan apuna

10:15 Tauko

10:30 Myynnin ymmär­tä­minen psyko­logian kautta

11:00 Osto­pro­sessin vaiheet

 • Myynti on kohtaa­misia ja vuoro­vai­ku­tusta

12:00 Lounas

13:00 Ammat­ti­maisen myyn­ti­kes­kus­telun vaiheet – Myy arvoa!

 • Ensi­vai­ku­telman merkitys
 • Tunne asiak­kaasi piilevät tarpeet – Kysy ja kartoita
 • Houkut­televa ratkaisu ja vasta­väit­teiden käsittely
 • Keinoja kaupan päätökseen

14:00 Orga­ni­saation asia­kas­lupaus käytän­nössä

 • Tavoitteet ja pilk­ko­minen

14:30 Kahvi

14:45 Asian­tun­tijan ajan­käytön suun­ni­tel­mal­lisuus

 • Kannan­hoito ja uusasia­kas­han­kinta

15:15 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja odotukset ylittävä palvelu

16:00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!