Asiakaspalvelun johtaminen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön ­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta asia­kas­työstä, asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa työssä. Koulutus antaa eväät onnis­tu­neeseen asia­kas­työhön aikana, jolloin asiakkaat ovat yhä kiirei­sempiä ja kilpailu yhä kovempaa. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtaa asia­kas­pal­velua erilai­sissa orga­ni­saa­tioissa.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asia­kas­pal­velun merki­tyksen nyky­ai­kai­selle orga­ni­saa­tiolle ja tiedostat mitä korkea­laa­tuisen asia­kas­ko­ke­muksen tuot­ta­minen vaatii
 • Osaat kiteyttää oman vastuu­alueesi palve­lu­lu­pauksen ja laatia suun­ni­telman sen lunas­ta­mi­seksi
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asia­kas­pal­velun avain­hen­kilönä
 • Selviydyt entistä paremmin haas­ta­vista asia­kas­ti­lan­teista
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet keinot sen vahvis­ta­miseen

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­pal­ve­lusta ja asia­kas­pal­ve­lutyön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille toimia­lasta riip­pu­matta.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
21.11.2019
09:00
16:00

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Menes­tyvän asia­kastyön perusteet

 • Mitä on hyvä asia­kas­palvelu?
 • Mistä palve­lu­ko­kemus koostuu?
 • Muutoksia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mi­sessä
 • Palve­lu­ti­lanne on aina myös lisä­myynnin mahdol­lisuus

10:00 Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet

 • Ensi­vai­ku­telman voima
 • Kysy ja kuuntele
 • Rohkeasti ratkaisuun
 • Päätös ja jatkon varmistus

10:30 Tauko

10:45 Asia­kas­lupaus käytän­nössä

 • Yhteinen tapa toimia ja teke­misen stan­dardi

11:15 Mistä palvelun laatu koostuu?

 • Oman orga­ni­saation palve­lu­lu­pauksen kiteyt­tä­minen
 • Tuotteen tekninen laatu
 • Palvelun tekninen laatu
 • Palve­lu­pro­sessin laatu
 • Asiakkaan tunne­ko­kemus

12:00 Lounas

13:00 Palvelun johta­misen työkalut

13:30 Havain­noinnin sään­nöl­lisyys

 • Tiedä mitä tapahtuu ja miten tapahtuu

14.15 Kahvi

14:30 Palau­te­kes­kus­telut palve­lun­joh­ta­misen tärkeimpänä työkaluna

 • Valmentava palau­te­kes­kustelu

15:00 Kuinka johtaa moti­vaa­tiota ja synnyttää innos­tusta?

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!