Asiakaspalvelupäällikön valmennus

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Asiakaspalvelupäällikön valmennus, ei tenttiä
1 Pcs
Asiakaspalvelupäällikön valmennus (1 days), 26.08.2019
790 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 711,00€

Description

Asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön ­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta asia­kas­työstä, asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa työssä. Koulutus antaa eväät onnis­tu­neeseen asia­kas­työhön aikana, jolloin asiakkaat ovat yhä kiirei­sempiä ja kilpailu yhä kovempaa. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtaa asia­kas­pal­velua erilai­sissa orga­ni­saa­tioissa.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asia­kas­pal­velun merki­tyksen nyky­ai­kai­selle orga­ni­saa­tiolle ja tiedostat mitä korkea­laa­tuisen asia­kas­ko­ke­muksen tuot­ta­minen vaatii
 • Osaat kiteyttää oman vastuu­alueesi palve­lu­lu­pauksen ja laatia suun­ni­telman sen lunas­ta­mi­seksi
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asia­kas­pal­velun avain­hen­kilönä
 • Selviydyt entistä paremmin haas­ta­vista asia­kas­ti­lan­teista
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet keinot sen vahvis­ta­miseen

Kenelle

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­pal­ve­lusta ja asia­kas­pal­ve­lutyön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille toimia­lasta riip­pu­matta.Schedule

Date
Start time
End time
Nb!
17.09.2019
09:00
16:00

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Menes­tyvän asia­kastyön perusteet

 • Mitä on hyvä asia­kas­palvelu?
 • Mistä palve­lu­ko­kemus koostuu?
 • Muutoksia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mi­sessä
 • Palve­lu­ti­lanne on aina myös lisä­myynnin mahdol­lisuus

10:00 Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet

 • Ensi­vai­ku­telman voima
 • Kysy ja kuuntele
 • Rohkeasti ratkaisuun
 • Päätös ja jatkon varmistus

10:30 Tauko

10:45 Asia­kas­lupaus käytän­nössä

 • Yhteinen tapa toimia ja teke­misen stan­dardi

11:15 Mistä palvelun laatu koostuu?

 • Oman orga­ni­saation palve­lu­lu­pauksen kiteyt­tä­minen
 • Tuotteen tekninen laatu
 • Palvelun tekninen laatu
 • Palve­lu­pro­sessin laatu
 • Asiakkaan tunne­ko­kemus

12:00 Lounas

13:00 Palvelun johta­misen työkalut

13:30 Havain­noinnin sään­nöl­lisyys

 • Tiedä mitä tapahtuu ja miten tapahtuu

14.15 Kahvi

14:30 Palau­te­kes­kus­telut palve­lun­joh­ta­misen tärkeimpänä työkaluna

 • Valmentava palau­te­kes­kustelu

15:00 Kuinka johtaa moti­vaa­tiota ja synnyttää innos­tusta?

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!