Asiakaspalvelukoulutus

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Tämä koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan erin­omaisen asia­kastyön tärkeim­mistä osa-alueista ja runsaasti esimerkkejä ja neuvoja hyvän asia­kas­pal­velun tuot­ta­misen tueksi. Onnis­tuneen asia­kas­pal­velun maine kiirii kauas, mutta huonot asia­kas­ko­ke­mukset leviävät usein vieläkin laajem­malle. Palve­lussa tehtyjen virheiden korjaa­minen on usein vaikeaa ja kallista. Tämän vuoksi asiansa osaava asia­kas­palvelu on yrityk­selle arvokas resurssi, jonka kehit­tä­miseen kannattaa panostaa.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedät, mistä osate­ki­jöistä erin­omainen asia­kas­palvelu koostuu
 • Ymmärrät ja hallitset palve­lu­ti­lan­teiden eri vaiheet
 • Osaat tunnistaa erilaisten asiak­kaiden palve­lu­tarpeet
 • Osaat toimia haas­ta­vissa asia­kas­ti­lan­teissa ammat­ti­mai­sesti ja ratkai­su­kes­kei­sesti
 • Tunnistat lisä­myynnin mahdol­li­suuksia erilai­sissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa
 • Tunnet omat vahvuutesi ja kehit­ty­mis­koh­teesi asia­kas­pal­ve­lijana
 • Osaat laatia henki­lö­koh­taisen kehi­tys­oh­jelman jatkuvan kehit­ty­misen varmis­ta­mi­seksi

 

Kannat­taisiko teidänkin yrityk­senne inves­toida päivä asia­kas­pal­velun kehit­tä­miseen? Jo yksi erin­omai­sesti onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen voi maksaa koulu­tuksen kustan­nukset takaisin.

Kenelle

Valmennus on suun­ni­teltu sekä vaati­vissa asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä toimi­ville henki­löille että asia­kas­pal­ve­lusta vastaa­ville esimie­hille. Perin­teisten palve­luam­mattien lisäksi koulutus soveltuu erin­omai­sesti myös asian­tun­ti­ja­työtä teke­ville henki­löille. Hyvässä asia­kas­pal­ve­lussa pätevät samat laina­lai­suudet toimia­lasta riip­pu­matta.

Teemme myös yritys­koh­taisia valmen­nuksia.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
29.01.2019
09:00
16:00

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Harjoitus: Omien asia­kas­pal­ve­lu­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

9.30 Hyvästä asia­kas­pal­ve­lusta kilpai­lu­valtti

 • Miten asia­kas­pal­ve­lusta kehi­tetään orga­ni­saation kilpai­lu­valtti?
 • Miten asia­kas­pal­ve­lulla voi erottua kilpai­li­joista?
 • Palve­lu­lu­pauksen kiteyt­tä­minen
 • Totuuden hetki ja lupausten lunas­ta­minen
 • Esimerkkejä hyvästä asia­kas­pal­ve­lusta eri toimia­loilla
 • Laadukas palvelu sähköi­sesti, puhe­li­mitse ja henki­lö­koh­tai­sessa tapaa­mi­sessa

10.30 Tauko

10.45 Erin­omaisen asia­kas­koh­taa­misen vaiheet

 • Asiakkaan kohtaa­minen ja luot­ta­muksen voit­ta­minen
 • Asiakkaan kuuntelu ja palve­lu­tar­peiden kartoitus
 • Myyn­ti­mah­dol­li­suuksien tunnis­ta­minen
 • Asiakkaan päätök­senteon tuke­minen ja lisä­myynti
 • WOW! -efekti
 • Vältä ylipal­velua!
 • Palve­lu­ti­lanteen hoita­minen loppuun asti
 • Miten varmis­tetaan asiakkaan hyvä mieli palve­lu­ti­lanteen päät­teeksi?
 • Yhteistyön jatku­misen varmis­ta­minen

12.00 Lounas

13:00 Rekla­maa­tioiden ammat­ti­mainen käsittely

 • Tyyty­mät­tömän asiakkaan kohtaa­minen
 • Tuoh­tuneen asiakkaan kohtaa­minen
 • Omien tunteiden hallinta konflik­ti­ti­lan­teessa
 • Koeteltuja keinoja asiakkaan rauhoit­ta­miseen
 • Miten konflikti-tilan­teesta voi rakentaa onnis­tuneen palve­lu­ko­ke­muksen?

Case-harjoi­tuksia

14.45 Kahvi

15.00 Posi­tii­vista energiaa omaan asia­kas­pal­veluun

 • Asia­kas­läh­töinen palve­lua­senne
 • Oman työn arvos­ta­misen taito
 • Posi­tii­vi­suuden voima omassa asia­kas­työssä
 • Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen
 • Oman kehit­ty­mis­suun­ni­telman laati­minen
 • Ovatko palvelun onnis­tu­misen edel­ly­tykset kunnossa?

16.00 Tilaisuus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!